For Help

Na Ratunek

Choose Your Language

Wybierz Język

Wspierasz Aktywność Oświeconych Umysłów Ludzkości
You Support the Activity of the Enlightened Minds of Humanity

QR CODE IQ

Płatności elektronicze klasy e-biznesElectronic payments e-business class
5 USDUSD
Płatności elektroniczne klasy e-biznesElectronic payments e-business class

5 USDUSD

To the rescue of the Direct Democracy!

In 2019 we are living in the clutches of another Emperor of the Anti-Evolutionary Only-Just Identity

Star Wars King of Poland – Na Ratunek Demokracji!

Obecny Konflikt Społeczny w naszej Ojczyźnie można porównać do kosmicznego chaosu w jakiejś Czasoprzestrzeni – to bardzo przypomina Epizody z filmu Star Wars.

W 700 Gminach Regionu RP Matki Polki, Społeczeństwo Obywatelskie

wybrało swoich

Lokalnych Włodarzy w 2018 roku – w Pierwszej Turze Wyborów

To jest 700

Żywych Źródeł Oddolnej Demokracji Bezpośredniej

Kiedy

zaufamy Wrodzonemu Instynktowi Mądrości Zdrowego Rozumu Ludu

To w Jedną Dekadę

Będziemy w stanie raz na zawsze pożegnać Partyjne Władze Centralne

Oczywiście Pokojowo i Demokratycznie!

SPOŁECZNA CZASOPRZESTRZEŃ

Oddolnej Demokracji Bezpośredniej

Jedność w Różnorodności

Oddolna Demokracja Bezpośrednia! To ogół aktywności społecznych w Społecznej Czasoprzestrzeni, wolnej od centralnej kontroli państwa, gdzie „Każda Ustawa” centralna czy lokalna, może zostać poddana pod bezprogowe i wiążące referendum.

Jak działa w praktyce

Oddolna Demokracja Bezpośrednia!

Uproszczony schemat oddolnej demokracji w Polsce (© M. Matyja, Public Domain)

Obecny Konflikt Społeczny w naszej Ojczyźnie można porównać do kosmicznego chaosu w jakiejś Czasoprzestrzeni – to bardzo przypomina Epizody z filmu Star Wars.

Po jednej stronie konfliktu mamy Inwazję Imperatora Ciemnej Strony Mocy, a po drugiej broniącą się dzielnie Armię Sojuszu Rebeliantów Jasnej Strony Mocy.

Z tego też powodu projekt nasz, który właśnie wizualizuje naszą codzienną rzeczywistość, nazwaliśmy Star Wars King of Poland.

Wzbogaciliśmy go również o dodatkowy element ulicznego wzmocnienia w postaci Mobilnego Ambulance Demogeyser.

Podczas Wyborów Samorządowych w 2018 roku, w 700 Gminach, Społeczeństwo Obywatelskie dokonało wyboru, swoich Lokalnych Włodarzy, już w pierwszej turze.

Jest to znamienny przykład tego, że w Strukturach Samorządowych naszej Ojczyzny posiadamy kilkaset czynnych Źródeł Oddolnej Demokracji Bezpośredniej.

Ambulance Demogeyser postawił sobie za cel, ażeby właśnie z tych wszystkich 700 Gmin – swoistych Źródeł Demokratycznej Mocy, utworzyć Jedną Zwycięską Armię Sojuszu Rebeliantów, która ostatecznie pokonałaby Ciemną Stronę Mocy Inwazji Imperatora.

Nasz film Star Wars King of Poland oraz Mobilny Ambulance Demogeyser, poprzez swój Satyryczny Charakter, stają się według nas, pobudzającym impulsem do społecznej aktywności.

Jak wiadomo! Jeden obraz potrafi zastąpić tysiąc słów, zaś jedno słowo potrafi stworzyć miliony obrazów pozornego chaosu.

Ażeby nie popadać w bezsilność, to powinniśmy budować w sobie zdrowy dystans do otaczającej nas rzeczywistości.

Bezczynne stanie w „Oceanie Pustosłowia Codziennego Wodolejstwa” jest pozbawione jakiegokolwiek sensu.Nie możemy się poddawać Kosmicznemu Chaosowi Centralek Manipulatorek. One tylko na to czekają, żebyśmy sobie odpuścili!

Nigdy wcześniej nie posiadano takiej wiedzy na temat Oddolnej Demokracji Bezpośredniej. Poprowadzimy Cię najlepszą drogą!

Dlatego…

Zbieramy fundusze na to, ażeby nasz Mobilny Ambulance Demogeyser mógł sprawnie przemieszczać się po drogach naszej Ojczyzny, docierając jak najszybciej do wybranych 700 Gmin – Źródeł Oddolnej Demokracji Bezpośredniej – Jasnej Strony Mocy!

Nasz Mobilny Ambulance Demogeyser na 100 km spala paliwa za około 100 złotych.

Zbieramy również fundusze na kręcenie kolejnych Epizodów naszej kosmicznej Odysei Star Wars King of Poland, która wizualizuje aktualne wydarzenia z naszej Społecznej Czasoprzestrzeni. Dotyczy to okresu wyborczego 2019-2020.

Oczywiście po okresie wyborczym, będziemy również nadal aktywni.

Oddolna Demokracja Bezpośrednia nie jest nam dana raz na zawsze. Trzeba ją doglądać każdego dnia – bo tego niestety nie wiemy, kiedy nastąpi kolejna Inwazja Imperatora Ciemnej Strony Mocy.

Cel zrzutki

Naszym celem jest to, ażeby na terenie naszej Ojczyzny uruchomić, obronić i pomnożyć jak najwięcej Żródeł Oddolnej Demokracji Bezpośredniej, które powinny stać się podstawą do zbudowania trwałych Lokalnych Zagród Technologicznych, w których każdy z nas może tworzyć co chce i jak chce, bez żadnych centralnych ograniczeń.

Gdy kwota zbiórki przekroczy oczekiwaną sumę, uruchomimy w Lokalnych Zagrodach Technologicznych Aplikację SMS007, która oszczędza czas i pozwala wpisać się do dowolnej kolejki, np. do lekarza tylko w 10 sekund. Aplikacja ta jest gotowa do instalacji. Można ją zobaczyć na podstronie Śląska Zagroda Technologiczna.

Więcej szczegółów: https://sms007.pl

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą 5 pozytywnie zmotywowanych osób, które w 2015 roku powołały do życia pokojowy projekt o nazwie „Anioły Irokeza Oświecenia”.

Oświecenie to mądrość zdrowego rozumu ludu samorządowego społeczeństwa obywatelskiego, która mobilizuje ludzkie pokłady aktywnego dobra.

W Oddolnej Demokracji Bezpośredniej, to właśnie oświecony i aktywny Obywatel współdecyduje o sprawnym funkcjonowaniu swojej Małej Lokalnej Ojczyzny – jedność w różnorodności to jego siła.

Co chcemy zrobić?

W naszej Ojczyźnie od 100 lat mamy do czynienia z Władzą Centralną. Dopiero od 1989 roku dodatkowo zaczęliśmy się uczyć życia w „Pseudodemokracji”, która już w roku 2015 ponownie została uwięziona przez następną Władzę Centralną.

Żyjemy w 2019 roku w szponach kolejnego Imperatora Anty-Ewolucyjnej Jednej Słusznej Tożsamości.

Jak widać! W naszej 100 letniej Polskiej Niepodległej Historii, nikt dotąd nie zaproponował nam Systemu Oddolnej Demokracji Bezpośredniej – Trwałego Fundamentu Społeczeństwa Obywatelskiego.

Nasze Młode Społeczeństwo Obywatelskie, znów zostało scentralizowane, przeżywamy kolejny dramat, nie mamy jednak żadnych skutecznych narzędzi, ażeby obronić Demokratyczny Pokój w naszych samorządach – jesteśmy coraz bardziej zagrożeni wybuchem nawet „wojny domowej”.

Dlatego też, Anioły Irokeza Oświecenia chcą w naszej Ojczyźnie wprowadzić System Oddolnej Demokracji Bezpośredniej, który skutecznie by nas obronił przed przyszłymi konfliktami społecznymi.

Dlaczego chcemy to zrobić?

Od 100 lat robimy ciągle wszystko „Tak Samo Centralnie”. Raz stoimy na nogach, a raz na głowie. Tkwimy w zaklętym krąg robienia tego samego.

System Scentralizowany, co 4 lata niszczy regularnie prowizoryczne fundamenty poprzedniej władzy centralnej, by na ich zgliszczach po raz kolejny z rzędu móc eksperymentować – oczywiście kosztem 40 milionów bijących serduszek.

Żeby zmieniło się cokolwiek na lepsze, to musi to być robione inaczej niż dotychczas, ponieważ tylko wtedy dajemy sobie przynajmniej nadzieję na to, że ulegnie coś poprawie! A nadzieja jest Matką Życia.

System Oddolnej Demokracji Bezpośredniej, od setek już lat wspaniale służy Społeczeństwu Obywatelskiemu w Szwajcarii oraz Lichtensteinie. Możemy przecież z ich oświeconego doświadczenia skorzystać!

Wiedza pozbawiona społecznej wyobraźni jest najczęstszą przyczyną ludzkich nieszczęść.

Ktoś kto swój pogląd testuje na 40 milionach obywateli, jest raczej pozbawiony Jakiejkolwiek Społecznej Wyobraźni! A tacy ludzie nami rządzą!

Pogląd nie jest wiedzą, a co dopiero doświadczeniem!

Dlaczego warto ci pomóc?

Nasza 5 osobowa grupa „Aniołów Irokeza Oświecenia” od kilku już lat aktywnie działa w Społecznej Czasoprzestrzeni. Braliśmy udział w licznych społecznych akcjach.

Ostatnia nasza aktywność dotyczy uczczenia w Brukseli 15 letniej obecności naszej Ojczyzny w Zjednoczonej Europejskiej Rodzinie Pokoju. Więcej szczegółów znajdziesz na: https://irokez.tv

Amerykanie w jedną dekadę stanęli na księżycu. My Polacy możemy zafundować sobie i swoim dzieciom System Oddolnej Demokracji Bezpośredniej – musimy tylko sobie zaufać.

„Super-Wiki-Spider-Man jest naszym nowym technologicznym superbohaterem”, wystarczy że wpiszesz hasło: demokracja bezpośrednia!

Potrafilibyśmy zrobić o wiele więcej, jednak bez paliwa nie da się zbyt daleko zajechać! Dotychczas wszystko co widać sfinansowaliśmy sami. Robimy to jednak dla samej idei, nie dla pieniędzy.

For 100 years, we have been doing everything in the “Same Central-Like” manner. On one occasion, we stand on our feet, on the other – on our heads. We are stuck in the vicious circle, doing the same thing over and over again.

Every four years, the Centralized System regularly demolishes the provisional foundations of the former central government, so as to once again be able to experiment on its ruins – all this, of course, at the expense of 40 millions of tiny beating hearts.

SOCIAL SPACETIME
Direct Democracy
Unity in Diversity

The Direct Democracy! It is a total of social activities undertaken in the Social Spacetime that is free from the central control of the state, where “Each Act”, whether central or local, may be subjected to a non-threshold and binding referendum.

To the rescue of the Direct Democracy!

Who are you?

We are a group of 5 positively motivated people who in 2015 brought to life a peaceful project under the name of “Anioły Irokeza Oświecenia”.

Enlightenment is the wisdom of the common sense of the populace of self-governed civil society, which inspires human resources of active goodness.

When it comes to the Direct Democracy, it is precisely the enlightened and active Citizen who co-decides on the efficient operation of his Small Local Homeland – unity in diversity is his strength.

What do you want to do?

In our Homeland, we have been dealing with the Central Authority for 100 years now. It was not until 1989 that we additionally began learning how to live in the “Pseudodemocracy”, which in 2015 was yet again imprisoned by the subsequent Central Authority.

In 2019, we are living in the clutches of another Emperor of the Anti-Evolutionary Only-Just Identity.

And you can tell! In our Polish, 100-year-old Independent History, no one has thus far offered us a System of Direct Democracy – the Permanent Foundation of the Civil Society.

Our Young Civil Society has once again been centralized, we are experiencing yet another drama, but we have no effective tools allowing us to defend the Democratic Peace in our self-governments – we are ever more threatened by an outbreak of even a “civil war”.

That is why the Anioły Irokeza Oświecenia wish to introduce the System of Direct Democracy in our Homeland, which would effectively protect us against future social conflicts.

Why do you want to do it?

For 100 years, we have been doing everything in the “Same Central-Like” manner. On one occasion, we stand on our feet, on the other – on our heads. We are stuck in the vicious circle, doing the same thing over and over again.

Every four years, the Centralized System regularly demolishes the provisional foundations of the former central government, so as to once again be able to experiment on its ruins – all this, of course, at the expense of 40 millions of tiny beating hearts.

In order that anything changes for the better, this has to be done differently than has been the case to date, because it is only then that we may at least give ourselves hope that some things will get better! Hope indeed is the Mother of Life.

For hundreds of years, the System of Direct Democracy has served the Civil Society of Switzerland and Liechtenstein perfectly well. We may take advantage of their enlightened experience!

Knowledge devoid of social imagination is the most common cause of human misery.

Here, someone who is testing their views on 40 millions of citizens rather seems to be lacking any Social Imagination whatsoever! And it is this kind of people who rule over us!

A view is not tantamount to experience, not even knowledge!

Why is it worth helping you?

Our 5-person group of “Anioły Irokeza Oświecenia” has been actively engaged in the Social Spacetime for quite a few years now. We have taken part in numerous social campaigns.

Our latest activity that took place in Brussels celebrated the 15 years of our Homeland being part of the United European Family of Peace. More details can be found at https://irokez.tv

Americans made it to the Moon in a decade. We, the Poles, can certainly provide ourselves and our children with the System of Direct Democracy – we only need to trust each other.

“Super-Wiki-Spider-Man is our latest technological superhero”, all you need to do is to type the “direct democracy” phrase in!