1. Administrator (Leszek Pudełko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Medman
Leszek Pudełko, NIP: 6462364716, z siedzibą w Katowicach /40 – 027/ przy ul. Francuskiej 29)
określa w polityce prywatności zasady przetwarzania danych osobowych, które zostały
udostępnione podczas korzystania z usług serwisu.
2. Dane osobowe, które są przetwarzane to:
a) E-mail, który został udostępniony przez użytkownika w formularzu kontaktowym,
b) Imię i nazwisko, które zostało udostępnione przez użytkownika w formularzu
kontaktowym
c) E-mail, który został udostępniony przez użytkownika na platformie Dotpay.pl oraz Paypal,
d) Numer rachunku bankowego z którego użytkownik przelewa środki na rzecz
Administratora,
e) Imię oraz nazwisko, gdy zostały udostępnione na platformie Dotpay.pl oraz Paypal
3. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie pkt 2 a) i b) wyłącznie na
podstawie zgody użytkownika oraz wyłącznie w związku z prowadzeniem
korespondencji e-mail z użytkownikiem. Podstawą prawną do przetwarzania danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie pkt 2 c), d), e) wyłącznie w celu
realizacji umowy o świadczenie usługi dostępnej cyfrowo poprzez dokonanie
płatności online za pomocą platformy dotpay oraz paypal (za usługę udostępnienia
użytkownikowi widoku aplikacji dostępnej na stronie http://www.gameofpoland.pl/ w
wymiarze 3D). Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. b ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Definicje użyte w regulaminie stosuje się wprost do polityki prywatności.
6. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz
możliwość żądania zaprzestania ich przetwarzania.
7. Administrator będzie przechowywał dane w celu wskazanym w ust. 3 przez okres 1
roku od dnia ich pozyskania. Natomiast w celu wskazanym w ust. 4 przez okres 6 lat
od dnia zakończenia świadczenia usług na rzecz użytkownika ze względu na okres
przedawnienia roszczeń związanych ze świadoczną usługą.

8. Każdy użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych go
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia jego danych osobowych oraz
wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na naruszenie
przepisów odnośnie prawa o ochronie danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 i 4 jest dobrowolne, jednakże
brak ich podania sprawi, iż Administrator w zakresie ust 3 Administrator nie będzie w
stanie odpowiedzieć na wiadomość e-mail, a w zakresie ust. 4 Administrator nie
będzie w stanie zweryfikować płatności dokonanej przez użytkownika.
11. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które będą brały udział w
prowadzeniu płatności online tj. Dotpay Sp. z o.o.ul. Wielicka 72,30-552 Kraków, jak
i też PayPro SA60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15NIP 779-236-98-87, REGON
301345068. Powyższe podmioty są odrębnymi Administratorami, którym
Administrator niniejszego serwisu wyłącznie udostępnia dane osobowe. Niezbędne
regulaminy odnośnie płatności online można znaleźć na stronie internetowej dotpay.pl
oraz paypal.com
12. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie danych wskazanych w ust. 2 pkt 2 c), d),
e) paypal oraz dotpay celem wykonania umowy o udostępnienie płatnych treści
cyfrowych oraz wykonanie przelewu online.