§ 1
Regulamin został opublikowany dnia 29.07.2018
Określa on zasady korzystania z serwisu irokez.tv, zamieszczonego na stronie internetowej irokez.tv

§2 Definicje

1. Serwis – Ogół informacji zawartych na stronie http://irokez.tv/
2. Administratora – Administratorem i właścicielem serwisu jest Leszek Pudełko prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą Medman Leszek Pudełko (NIP: 6462364716) z siedzibą w
Katowicach /40 – 027/ przy ul. Francuskiej 29
3. Regulamin – Regulamin dostępny pod adresem http://irokez.tv/regulamin
4. Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych
osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie i usuwanie
5. Usługa – udostępnieniu użytkownikowi widoku aplikacji dostępnej na stronie
http://www.gameofpoland.pl/ w wymiarze 3D.

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Dostęp do materiałów prezentowanych przez administratora jest bezpłatny. Administrator
posiada majątkowe prawa autorskie do części ze zdjęć, a pozostałe publikuje na podstawie
odpowiednich licencji.
2. Z racji tego, iż do części ze zdjęć przysługują autorskie prawa majątkowe, to zanim je
skopiujesz lub też opublikujesz, zwróć się w tym celu z uprzednią prośbą do administratora.

§ 4 Treść serwisu

1. Prezentowane na niniejszej stronie materiały w sposób humorystyczny zmierzają do
zaprezentowania sprzeciwu względem usuwania gimnazjów oraz obecnych referm
politycznych i prawnych. Administrator korzystając z konstytucyjnej wolności słowa do
wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji nie ma na celu
znieważenia jakiegokolwiek organu, ani też osoby.

§ 5 Płatności

1. Świadczone przez administratora usługi startu 3D są odpłatne, a koszt ich wynosi conajmniej
2 zł brutto. Użytkownik może przekazać większą kwotę poprzez system dotpay oraz paypal.
2. Świadczona usługa polega na udostępnieniu użytkownikowi widoku aplikacji dostępnej na
stronie http://www.gameofpoland.pl/ w wymiarze 3D.
3. A) Użytkownik celem skorzystania z usługi musi posiadać na komputerach z systemem
operacyjnym Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 następujące przeglądarki:
 Google Chrome – najnowsza stabilna wersja,
 Mozilla Firefox – najnowsza stabilna wersja,

 Microsoft Edge – najnowsza stabilna wersja,
 Opera – najnowsza stabilna wersja.

B) Na komputerach Apple z systemem operacyjnym macOS wspieramy następujące przeglądarki:
 Apple Safari – najnowsza stabilna wersja.
C) W Konfiguracji przeglądarki należy włączyć obsługę JavaScript oraz wtyczkę Adobe Flash Player
zaktualizować do najnowszej wersji.
D) Komputer powinien spełniać minimalne wymagania określone przez producenta systemu
operacyjnego oraz przeglądarki internetowej. Komputer powinien być wyposażony w kartę
dźwiękową, słuchawki lub głośniki.
4. W odpowiedzi na powyższą wiadomość sms przyjdzie kod zwrotny, który umożliwi
wypełnienie formularza, a w dalszej części dostęp do strefy 3D.
5. Brak wypełnienia i przesłania wniosku sprawi, iż użytkownik nie będzie mógł otrzymywać
dostępu do strefy 3d.
6. Umowa o świadczenie niniejszej usługi zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez użytkownika
regulaminu oraz dokonania opłaty przez dotpay oraz paypal za świadczoną usługę.
7. Płatność SMS wykonywana jest przy pomocy platformy dostępnej na stronie internetowej
dotpay (https://ssl.dotpay.pl/t2/) oraz paypal (https://www.paypal.com). Wybór dokonania
płatności zależy od użytkownika. Użytkownik otrzyma dostęp do widoku aplikacji dostępnej
na stronie http://www.gameofpoland.pl/ w wymiarze 3D niezwłocznie po akceptacji
regulaminu i zapłacie kwoty wskazanej w § 5 ust. 1 za pomocą ww. systemów płatności.
8. Umowa o dostęp do treści wskazanych w § 5 ust. 1 zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
9. Użytkownik może zgłosić wadliwość świadczonej usługi na adres e-mail: ide-na-
wybory2018@dzialam.eu, lub też telefonicznie na 693 053 535. Administrator udzieli
odpowiedzi w niniejszej sprawie w terminie 7 dni.
10. Kosument może w terminie 14 dni odstąpić od niniejszej umowy bez podawania przyczyny i
bez ponoszenia kosztów. Wzór formularza do odstąpienia od umowy znajduje się w
załączniku nr 2 ustawy o prawach konsumenta pod linkiem:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf
11. Każdy użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na
stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentówzasadach dostępu do tych procedur: www.uokik.gov.pl.

§ 6 Wsparcie Help

1. Wsparcie można dokonywać za pomocą Płatność SMS za pomocą platformy dostępnej na
stronie internetowej Dotpay.pl oraz PayPal.
2. Wsparcie będzie wykorzystywane na rozwój serwisów administratora tj. irokez.tv, zagroda-
technologiczna.pl, 2018wybory.pl, Gym.irokez.tv oraz Gameofpoland.pl